Η Έκθεση


   Η Έκθεση είναι ανθρωποκεντρική και εστιάζει στην ερμηνεία και κατανόηση των αρχαίων κοινωνιών της περιφέρειας της Καρδίτσας. Σημεία εκκίνησης και ερμηνευτικής προσέγγισης είναι οι έννοιες του Χρόνου, του Χώρου και ο Άνθρωπος. Έμφαση δίνεται επίσης στην έννοια της Πόλης –Κράτους , στον εντοπισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε Πόλης-Κράτους και στον εντοπισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε πόλης. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αποτελούν ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά την διάρκεια   σωστικών ανασκαφικών ερευνών.

Η Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας είναι δομημένη σε τέσσερις Ενότητες :

α) τον Χρόνο
β) τον Χώρο
γ) το Εμπόριο
δ) η Αρχαιολογία Σήμερα