Η Έκθεση


Η έκθεση είναι ανθρωποκεντρική και εστιάζει στην ερμηνεία και κατανόηση των αρχαίων κοινωνιών της περιφέρειας της Καρδίτσας. Σημεία εκκίνησης και ερμηνευτικής προσέγγισης είναι οι έννοιες του Χρόνου, του Χώρου και ο Άνθρωπος. Έμφαση δίνεται επίσης στην έννοια της Πόλης –Κράτους και στον εντοπισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε Πόλης-Κράτους και στον εντοπισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε πόλης. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αποτελούν ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά την διάρκεια   σωστικών ανασκαφικών ερευνών.

Η Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας είναι δομημένη σε τέσσερις Ενότητες:

τον Χρόνο, τον Χώρο, το Εμπόριο και η Αρχαιολογία Σήμερα