Αρμοδιότητες


 

 total

 

Η ΕΦΑ Καρδίτσας αποτελείται  από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, το οποίο χειρίζεται θέματα που αφορούν αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους, που χρονολογούνται έως τον 4ο αι. μ.Χ.

β) Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων , το οποίο χειρίζεται θέματα που αφορούν αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους, που χρονολογούνται από τον 4ο αι. μ.Χ. έως το 1830, καθώς και σε νεώτερα θρησκευτικά μνημεία από το 1830

γ) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών το οποίο είναι αρμόδιο για τεχνικά θέματα που αφορούν στην δι’ αυτεπιστασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μελέτη και εκτέλεση έργων, αποτύπωση και τοπογράφηση, στερέωση, αποκατάσταση, αναστήλωση μνημείων, διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων και Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων , με βάση την απαιτούμενη αρχαιολογική τεκμηρίωση και αξιολόγηση εκ μέρους των ανωτέρω Τμημάτων.

δ) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης , το οποίο είναι αρμόδιο για τη συντήρηση των πάσης φύσεως αρχαιοτήτων και την εκπόνηση των σχετικών μελετών συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης τους, καθώς και την  υποστήριξη μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, τη συντήρηση, αποκατάσταση και αισθητική παρουσίαση των μνημείων και πολιτιστικών αγαθών.

ε) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική, οικονομική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Εφορείας, τον προγραμματισμό και έλεγχο της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές.Τέλος, τη μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού της Εφορείας.

Το προσωπικό της  ΕΦΑ Καρδίτσας  μετέχει στο ανωτέρω περιγραφόμενο έργο καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση και λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, λειτουργία και προβολή των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους Τμήματα.

Η αρμοδιότητα της Εφορείας ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με τη  προστασία και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, οι δε επιχειρησιακοί στόχοι της  είναι :

 α)     Η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οποιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

β)     Η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, χωρικής τους ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και  η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.