Έκθεση «Κολλήγοι και Τσιφλικάδες» – 22.03 έως 06.04. 2014